Video: Axel Wahl

videoJednou za ?as se objev video, kter stoj za to projet i vce ne jednou. A pro?? No protoe svm stylem p?ed? ostatn. Axel Wahl bere u m? titul uplynulho m?sce, protoe jsem opravu nic lepho nevid?l. Takov nesmrn ?istota triku, st?ih a pohoda. Hudba je ve videu taky na vbornou. Axel zkrtka um a um to?it, st?hat, jezdit a vyrb?t luxusn videa. Jet? aby ne, kdy jeho st?l je k tomu jako d?lan. Tvrd bl st?l a okolo ?erno, prost? pecka. Koukn?te sami a uvidte, e to stoj (Celý příspěvek…)

Video: Honza Hrinda

video?as od ?asu p?ijde slovo i na Honzu Hrindu a nato? n?jak to video. Dneska by vm cht?l prezentovat jeho posledn kousek. Cel je to ve slow motion a tak je hezky vid?t co pad za triky a hlavn? jak. Proto m?ete vesele kritizovat a vytkat mu chyby, kter najdete. Trik? to nen mnoho ale p?ece jenom n?co padne. Do budoucna ur?it? plnuje p?idat daleko vce vide a samoz?ejm? delch vide u v normln rychlosti. Dneska se ale podvejte na to, co um ?i neum zajet. Sta? si to pustit (Celý příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Jonathan Brunner

videoVichni jsme zvykl vdat videa ku p?leitosti dosaen ur?itho po?tu subscriber? tedy odb?ratel? kanl? na youtube. Dnen video mm k takovmu zm?ru docela blzkou s tm rozdlem, e Jonathan se na youtube vyskytuje u dva roky a tak k tto p?leitosti nato?il poveden video. No a pokud je n?jak video poveden, tak m msto prv? tady. Padne opravdu velk spousta trik? a vym?n se mnoho p?ekek. Podvejte se na to sami a uvidte, e to stlo za to. Ur?it? se jet? n?co (Celý příspěvek…)

Video: Tom Gerhart & Frederick Mieke

videoTom Gerhart a Frederick Mieke. To jsou jmna hlavnch aktru tohoto videa. A e je to video poveden asi ani nebudu ?kat, jinak by se tady asi neobjevilo, e. Vyst?d se kupa p?ekek a padne samoz?ejm? spousta trik?. Pohledy se svin? m?n mezi t?emi hly a cel je to dopln?no o zajmavou hudbu. Co m? ale zaujalo tak podloka, na kter kluci jezd. Jo jsou ulov desky a na nich nakreslen asi lihovou fixou zajmav vzor. Muselo to asi dt n?jakou prci. Te? se ale podvejte (Celý příspěvek…)

Video: Cody Zehner

videoUr?it? kad z vs vlastn n?jak rail. No a kdo ne, ten negrinduje rail ale n?jakou hranu, nejlpe mramorovou. Dneska Cody p?edvede, jak triky se daj provst ve spojen s kulatm railem. Celkov? raily jsou velmi oblben p?ekka, protoe se na nich d zajet opravdu velk spousta trik?. Navc se daj vesele kombinovat s celou ?adou jinch p?ekek a vytv?et tak zajmav sestaven p?ekek a spojovat tak mnoho trik? do velkch komb. Podvejte se, co Cody p?edvede na railu (Celý příspěvek…)

Tricktip: Bigspin Heelflip

Bigspin HeelflipMme zase n?jak ten ?as pry? a je tedy vhodn doba na dal tricktip. P?edpokldme, e triky, kter jsme tu probrali minule u mte v prstech a odjdte je i kdy vs o p?lnoci vzbud, pokud tedy u spte. Dnen kousek vm objasn jak na Bigspin Heelflip. O video se postaral jezdce SNS Fingerboards Luk Vo?echovsk, kter tento trik ovld jak se pat?. Tak nm ho ve videu uke z mnoha hl? a tak jasn? uvidte v ?em to spo?v. Te? u si ale honem p?e?t?te jak (Celý příspěvek…)

Video: Guilherme Braz

videoNo jo, videa, kter jsou rozost?en v okol, pat? vdy k t?m hez?m. Pokud si umte vyrobit prost?ed jako prv? tady na tomto videu, pak nemte problm a m?ete nato?it docela podobn kousek. U jen vymyslet triky. To m?e bt n?kdy problm. Jsou prost? dny, kdy se neda? zajet tak pln? to, co by jste zajet cht?li, to je pak veker prce zbyte?n a nezbv nic, ne to zkusit jindy a nebo se prost? po?dn? rozjezdit a to tam za?ne padat samo od sebe. Podvejte se na to (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider & Doug Bodkin

videoMike se toho neboj a po?d nat? co to d. Dnen video bylo ozna?eno jako „test“, protoe Mike si koupil nov objektiv. No, mn? osobn? to jako moc testovac nep?ijde, protoe za takov video by se mnoho z vs v?bec nestyd?lo. Na svoje testovn p?izval Douga Bodkina, kter mu pom?e zajet n?jak ty triky. Zkrtka video se to povedlo a vidme i n?jak ty zoomovac zb?ry, kter vypadaj samoz?ejm? fine. Te? u ale nebudu zdrovat a nechm vs aby jste se na to podvali (Celý příspěvek…)

Video: Ivan Labalestra

videoJednou za ?as se objev zajmav video, kter je jak pardn? zpracovno, tak pln zajmavch trik?. Dneska je prv? ten den, kdy tu takov video mme. Ivan Labalestra nato?il opravdu poveden video, kde vyzve sv?j mal boxk a zajede n?jak triky. Kdy takov video doplnte o slow motion zb?ry, dobrou hudbu a hodn? trik? tak je jasn, e se bude vem lbit. Doufm, e se bude lbit i vm, protoe u m? je to na jedni?ku. Take si to honem rychle pus?te a? vm nic (Celý příspěvek…)

Video: Damian Dederichs & Yannik Schmitt

videoTihle dva jezdci nato?ili spole?n? pr zb?r?, kde se podvaj na G6 +Blackriver-Ramps+ plazu. Samoz?ejm? co by to bylo za video bez po?dnho intra, kter vypad docela fine. Nsledn? se objev cel plaza a spousty zajmavch trik?. Rozhodn? tohle video nep?ehldn?te. No kdo z vs by si nenechal takov par?k lbit? Je sice troku star ale i tak stle nabz spousty monost jak si zajezdit a ut si kad dopadnut trick. Podvejte se na to sami, e se tohle video vcelku povedlo (Celý příspěvek…)

Video: Martin Winkler

videoTo, e Martin Winkler je krl mini rampy a poolu asi nemusm ?kat, to by m?l kad v?d?t. V tomto videu nm Martin p?edvede, e v?bec jet? nevyel z formy a s fingerboardem to um, takov v?ci se p?ece nezapomnaj. Video slou jako reklama na +Blackriver-Ramps+ trucky, kter m samoz?ejm? Martin i na svm fingerboardu. Vyzve luxusn pool, kter je jako d?lan pro n?j. Padne cel spousta pardnch trik? a dopln?no o luxusn st?ih, kter d?l z videa jakoby jednu plynulou (Celý příspěvek…)

Video: Chris Spranger

videoChris Spranger nm p?edvede n?jak triky, kter by m?la v?tina z vs tak um?t. Takov pojezd by m?l denn? absolvovat kad, protoe um?t dob?e triky je d?leit, teprve tak se je sprvn? nau?te, jed?nm na rovn podloce. Pak je m?ete za?t kombinovat do r?znch komb. Chris nm uke, co um on a jak jezd. Nicmn? video nem dnou hudbu a jedin co hraje je n?jak rdio v pozad, kter je neuv??iteln? otravn, tak to muste vydret a nebo si zvuk ztlumit. Kadopdn? se (Celý příspěvek…)

Video: Dario Bello

videoDario nm p?in svoje welcome video. A jak to v takovch videch bv, sna se p?edvst to nejlep, co um. A to, e se to povedlo snad ani nemusm p?ipomnat. Cel je to velmi zda?ile nato?eno a dopl?uje se s pardnmi slow motion zb?ry. Co se t?e trik?, tak ty se ?ad do mali?ko obtn?j kategorie, protoe kombinace, kter se objevuj, vypadaj a tak jsou docela sloit. Za takov by se nestyd?l nejeden profesionln jezdec. Te? u se na to ale koukn?te a posu?te sami (Celý příspěvek…)

Video: Mike Schneider

videoMike z?ejm? dostal zdarma zajmavou desku vystupujc pod nzvem unique. V ?em je uniktn? P?edevm v tom, e je to opravdov oldschool, p?edevm svoj ?kou 32 milimetr?. Navc nem skoro dn konkv jak je vid?t ve videu. To ale v?bec nevad, protoe jak vidno tak se na n d v pohod? jezdit. Mike na thle desce p?edvede celou ?adu luxusnch trik?. Jak jsme zvykl tak k videu je i vesel hudba take se ur?it? nikdo z vs nebude nudit. Te? u se na to ale podvejte sami (Celý příspěvek…)