ďťż

Video: How To: No Comply

Výborný nápad z dílny Hannese Haye. Je skv?lé, že vznikají video návody na triky, ale je ješt? skv?lejší, když se ud?lá tricktip na docela nekonven?ní trik, který je výrazný mezi všemi t?mi switch triky revert out a nevíme, co ješt?. Hannes to tady ukazuje docela srozumiteln? a jasn?. Trik nespo?etn?krát ukáže, podrobn? vysv?tlí a potom ho zase n?kolikrát ukáže. Navíc jeho práce s kamerou je také na pochvalu. Trik vám navíc p?edvede i na switch, takže pokud toužíte um?t tento oldschool (CelĂ˝ příspěvek…)

Retro: TechDeck tutorial

Pamatujete si na tohle video? Je to už p?kná ?ádka let, co tahle tehdejší bible pro za?áte?níky vyšla. Kolik z nás si to poušt?lo po?ád dokola, abychom pochopili kone?n? to ollie a vysko?ili tak, jak spolužák. Tohle 10. minutové video nám v tehdejší dob? dalo všechno, co jsme pot?ebovali. Sice v?tšina z nás nev?d?la, co ten pán s uspávacím hlasem asi tak ?íká, ale hlavn?, že jsme pochytili n?jaké ty záb?ry a další informace, jak pokro?it o krok dál v našich fingerboardových za?átcích. (CelĂ˝ příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: How to nollie flip

Rozhodn? se nedá ?íct, že by Taylor Rosenbauer byl nuda? nebo fláka?. Tricktipy vydává s pravidelností a kvalita je po?ád na vysoké úrovni. Díky jeho možnostem a zkušenostem m?že u?it i ty obtížn?jší triky a tak je tomu i dnes. Dnes si totiž vzal do parády nollie flip. Jako vždy to za?íná p?edmluvou se split screenem a poté samotná lekce. Ta je dopl?ena n?kolika slowmotiony, které díky Disney kame?e vypadají skv?le jako vždy a na záv?r exaples jako vždy. Trik vidíte ze všech úhl? a tak (CelĂ˝ příspěvek…)

Tricktip: Switch kickflip

Další výsledek spolupráce Taylora Rosenbauera a Disney. Ten už pod jejich hlavi?kou (a hlavn? kamerou) nato?il n?kolik tricktip? a další do serie se v?nuje switch kickflipu. Taylor nejd?ív p?edstavuje trik na rozd?lené obrazovce, kde m?žete trik sledovat na všech možných p?ekážkách na všechny možné zp?soby. Dále se v?nuje teorii a nakonec trik po?ád dokola, v?etn? slowmotion triku. V kombinaci s nádhernou kamerou a um?ním Taylora momentáln? lepší tricktip asi nenajdete (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: One finger tricks

A jedna zajímavost hned po ránu. Bohužel se mi nepoda?ilo zjistit, kdo to má celé na triku, každopádn? tuhle nevšednost byste m?li vid?t. Jak už nadpis napovídá v celém videu se d?lají triky jedním prstem, nebo alespo? dopady a slady. Velice originální, muselo to celé dát ur?it? hodn? práce a hlavn? tréninku. Pokud tohle autor p?edvede na n?jakém závod? aspo? 2x, ur?it? dostane n?jaký ten bod navíc za kreativitu. (CelĂ˝ příspěvek…)

Trickipedia: Fs Pop Shuveit

Varial HeelflipPokud se najde n?kdo z vás kdo neovládá Fs Pop Shoveit, tak jste tu dneska na správném míst?, protože Kemy Hunsinger je tu také aby vám ukázal jak tenhle trik zvládnout. Fs Pop Shoveit není v?bec obtížný trick a zvládnete ho do pár minutek pokud umíte ollie. Sta?í si desku prohodit pod prsty p?esn? tak, jak to d?lá Kemy. Po chvilce cviku to tam za?ne padat, protože na tomto triku zkrátka není co pokazit. Podívejte se na to, jak se má tenhle trik správn? kopat (CelĂ˝ příspěvek…)

Trickipedia: Varial Heelflip

Varial HeelflipDimitri Schlotthauer vám v dnešním dílu p?edvede co to znamená um?t Varial Heelflip na litry. Pokud se chcete n?co p?iu?it tak je to pro vás správná p?íležitost. Varial Heelflip je ale docela jednoduchý trik, nepot?ebujete prakticky ani um?t heelflip, protože se deska dá rozto?it velmi jednoduše správným naklon?ním dlan?. Víc ale ?ekne video, kde Dimitri ukázal vše podstatné aby jste se mohli trik bez problém? nau?it. Tak se na to poj?me podívat a hurá u?it se. Hodn? št?stí (CelĂ˝ příspěvek…)

Trickipedia: No Comply

No ComplyNils Förster nám dneska p?edvede v dalším dílu trickipedie docela zajímavý trik. Jde o No Comply. Tenhle trik je opravdu obtížný a málo kdo jej umí. Dneska ho m?žete zkusit dostat do prst? i vy. Vypadá jednoduše na videu ale ve skute?nosti jde o opravdový kousek. M?žete zkusit se ho nau?it a držíme palce. Pokud se vám to povede, dejte v?d?t t?eba na videu. Nils Förster ho evidentn? ovládá jako pán a tak se podívejte jak se p?esn? d?lá, protože to budete pot?ebovat p?i u?ení (CelĂ˝ příspěvek…)

Trickipedia: Nollie Heelflip

Nollie HeelflipSebastian Schulze nám v dnešním díle Trickipedie p?edvede, jak má správn? vypadat jeden z v?bec nejt?žších trik?, které lze na fingerboardu provést a tím je nollie heelflip. Pokud chcete takovému triku p?ijít na kloub, tak pot?ebujete p?edevším dob?e um?t samotné nollie. Pak už se jen snažit vychytat správné postavení prst? a správné pohyby ruky tak, aby vám to tam za?alo padat. Napoví dnešní video, kde je tento trik nato?en snad ze všech možných stran. Tak se usa?te, nachystejte fingerboard (CelĂ˝ příspěvek…)

Trickipedia: Fakie Bigspin Kickflip

Fakie Bigspin KickflipMarcel Butschke a The Dirty Harry nám tentokrát p?edvedou co to znamená um?t Fakie Bigspin Kickflip. Trik už je to mali?ko z t?žšího soudku ale všechno jde když se chce. Sta?í, když umíte fakie flip, to už pak jen mali?ko p?eto?íte a dodáte tu poslední rotaci. Dá se to odjet i na zemi ale už to není tak efektivní jako to zajel Marcel. Takže se do toho dejte, snad vám tohle video pom?že a uvidíte tak se vlastn? tenhle trik kope a jak se odjíždí. Hodn? št?stí a nezapome?te, trénovat (CelĂ˝ příspěvek…)

Trickipedia: 360 Pop Shoveit

Pop ShoveitThe Dirty Harry je tu s další trickipedií. Aleks Lüloff nám p?edvede už docela obtížný trik 360 Pop Shoveit, který vám ur?it? zabere spoustu ?asu aby jste se jej nau?ili jako Aleks. Klasicky máme luxusní prost?edí, mram?rek a trik nato?ený z pár pohled?. Každopádn? je ve stylu a je maximáln? ?ist?. Proto se m?žete vesele podívat jak trik vypadá a jak se kope. Možná kdyby to bylo nato?eno na více fps, bylo by to lepší ale co se dá d?lat. Tak sta?í jeden click a m?žete se dát do u?ení (CelĂ˝ příspěvek…)

Trickipedia: Switch 360 Flip

Pop ShoveitThe Dirty Harry se pustil do to?ení zajímavých videí, které se zam??ují p?edevším na techniku triku. My vám je budeme presentovat tady. Venku už je n?kolik videí a tak se tu budou objevovat celkem ?asto. První z nich je Switch 360 Flip v podání jezdce jménem Julian Bueno. Trik to není v?bec jednoduchý ale zvládnout se dá. Chce to jen správn? vychytat postavení prst? na desce. Podívejte se na video a hurá zkoušet! Ono to tam postupem ?asu za?ne padat, uvidíte (CelĂ˝ příspěvek…)

Tricktip: Pop Shoveit

Pop ShoveitPo n?jaké dob? tu máme další tricktip a tím je basic trick Pop Shoveit. Celkov? trik vypadá hezky, když jej zvládnete dob?e odjet. Nejlepší je Pop Shoveit kombinovat s dalšími triky a reverty nap?íklad do Bigspinu. Je to základní trik, který by m?l každý z vás ovládat t?eba i levou rukou. Pro ty z vás, co jej neumíte tu máme krátký popis jak na to. Opravdu to není nic složitého. A až se trik nau?íte, tak se vám otev?ou dve?e k dalším nemén? efektivním a hezkým trik?. Tak se na to poj?me (CelĂ˝ příspěvek…)

Tricktip: Nollie Kickflip

Nollie KickflipP?edchozí triky už máte ur?it? v prstech a tak je ?as p?idat n?co dalšího do sbírky. Dneska si posvítíme na Nollie Kickflip. Je to docela jednoduchý trik, který samoz?ejm? nabízí celou škálu dalšího využití jak už to variací na fronstside ?i backside tak i ve spojení s grindy a dalšími comby. Pokud se tedy chcete n?co dalšího p?iu?it, tak jste tu správ?, protože Snobstyle Fingerboards team rider Jakub Hofhanzl vám názorn? p?edvede, jak by takový Nollie Flip m?l správn? vypadat. Není to (CelĂ˝ příspěvek…)