ďťż

Video: Snow Pine

Moc netušíme, pro? tohle video Mike Schneider pojmenoval Snow Pine, ale to nic neubírá na jeho kvalit?. Mike má totiž plno ?asu, takže si v obývacím pokoji vytvo?il street spot, který samoz?ejm? vypadá úžasn?. Ve videu ho spole?n? s p?áteli po?ádn? odzkoušeli. Jako vždy se m?žete t?šit na spoustu povedených trik? a záb?r?. Použitá hudba jen podtrhuje chill atmosféru. (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: Harald Schön – Outdoor Adventure 2013

Když se to?í venkovní videa, v?tšinou se v nich využívá m?sto, jelikož má spoustu mramorových spot? nebo vypušt?ných kašen. Harald Schon to vzal z druhého konce a nato?il venkovní video uprost?ed p?írody a pustiny. V?tšinu videa Harald jezdí na kusech betonu, které jsou pohozeny n?kde v p?írod? za m?stem a na dalších, t?žko identifikovatelných spotech. Rozhodn? to celé hodnotíme jako sv?ží nápad, který se vám jist? bude líbit. (CelĂ˝ příspěvek…)

EFC Challenge Serial 6

Video: Sonata + oldie OCE

Na ?ernobílá videa jsme tu p?li ódy už nepam?ti, tak si ?íkám, jestli má cenu to psát znova. Má. D?lejte víc ?ernobílých videí, má to cenu, ale zas toho ned?lejte moc, aby to nebyl stereotyp. ?ernobílé video vám umožní se v záb?ru schovat v ?erném oble?ení, takže m?žete stejn? jako zde ud?lat optický efekt, kdy to vypadá, že ská?e jen samotná dla?. Prost? se tak dá ud?lat trochu odlišné video a všechno odlišné je fajn. Tak sm?le do toho. (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: Blackriver Store Berlin -Juntage…2013

3x hurá! Dirty Harry totiž to?í hodn? videí, ale ne tak ?asto v nich vystupuje. V?tšinou totiž to?í fingerboardové um?ní n?jakého svého kamaráda ve svém Harric´s nebo n?jaké závody. Nyní po delší dob? nato?il ?ist? své video v Blackriver Store, Berlin. M?žeme kone?n? zase vid?t, že je to opravdu kvalitní jezdec a v Blackriver ramps teamu není jen tak pro okrasu. Nutno podotknout, že Harry zde je vid?t jen malou ?ást videa. Zbytek videa tvo?í berlínští domorodci. (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: Two perspectives

Parádní video na minimalisticky ?ešeném parku si pro nás p?ipravili Jonny Bautista a Luis Castaneda. Oba dali menší session a vznikly z toho 3 minuty dost dobré podívané. Už jen sledovat tento park je paráda. Není zbyte?n? p?ervaný rampami a mramorové dopl?ky park posunuly o level výš. Jeden by i ?ekl, že je kupovaný, ale jelikož tam není žádná zna?ka, jedná se prost? o zru?nost t?chto dvou. Borci dávají celkem slušn? a celé to má styl. (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: GRAND FINGERS CONTEST 2013 KATOWICE

Fingerboarding funguje mezinárodn? již n?kolik let a nyní nás o tom p?esv?d?ují i naši severní sousedé. Polské Katowice hostily Grand Fingers Contest, po?ádaný na místním skateparku a Krzysiek Kozi?ski nám z n?j p?ináší reportáž. Jist? vás zaujme použitý park, který je mix všeho možného, v?etn? (bohužel) plastových ramp. To je jen malá ka?ka na pestrosti celého setu a pestrost vás ?eká i v rámci jezdc?. (CelĂ˝ příspěvek…)

Best trick contest

Dnes tu pro vás máme další oznámení závod?, tentokrát z N?mecka. Je to již ?tvrtý díl Best trick contestu po?ádaný Blackriver ramps již tradi?n? v Blackriver store, Berlin. Akce se koná už 20. ?ervence a ur?it? se m?žete t?šit na skv?lé parky, hv?zdné hosty a dobrou atmosféru. Pro registraci, nebo další info si p?e?t?te plakát níže.
(CelĂ˝ příspěvek…)

Crossed Fingers 2

Kadence závod? Crossed Fingers opravdu není malá. Ub?hlo n?kolik týdn? od Crossed Fingers sessions a máme tu oznámení dalšího kola tohoto britského závodu. Akce se koná 31. srpna, takže takové p?íjemné rozlou?ení se s prázdniny. ur?it? lákavá je prize money ve výši 200 liber a vý?et sponzor?, kde nechybí ani Swat Skates, Propaganda nebo Snobstyle. Pro další info následujte plakát níže. (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: Lagrimas

Alexis Ramayo pat?í mezi ty více aktivní jezdce, takže se ?adí po boku Dirty Harryho nebo Mika Schneidera. Dnes vypustil do sv?ta další v?c, která se nese hezky v pohodovém duchu. Hraje klidná hudba, žádné zb?silé tempo trik?, prost? chill. Alexisovi k této parád? sta?í jen pár ramp, takže není pot?eba park za velké peníze, abyste ud?lali kvalitní video. N?kdy sta?í t?eba jen knížka. (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: Hitooth Engrave Series

Tommy Hermawan p?edstavil sv?tu tohle video, které krom? dobrého fingerboardingu nabízí i n?co navíc. Totiž pohled na velice povedený betonový park. Typov? je lad?n do old school stylu a to se nám opravdu líbí. P?kné rádiusy a raily + nápad s vodním jezírkem, který by slabší jezdci asi proklínali. Ve videu na to taky jeden jezdec doplatil a ne jednou. Jinak se video nese na naprosto pohodové vln?. (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: Lowpro Talents – Alfréd Kovács

Samoz?ejm?, že na prvním míst? hodnocení videí je fingerboarding. Nebudeme sem p?ece dávat dob?e ud?laná videa totálních amatéru. Avšak tohle video je jednak dobré fingerboardov?, ale taky moc hezky zpracované, co se efekt? tý?e. Nás samotné by zajímalo, jak to Alfréd zvládl, nicmén? to uvidíte sami. Efekty se hezky mísí s dobrým fingerboardingem a ani jedna ?ást není p?ehnaná ?i nedotažen, takže vás ?ekají skoro 2 minuty zajímavého materiálu. (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: ż AAGUAA ? – FingerWakeSkate

O tomto netradi?ním a jist? zrovna v tomto ro?ním období zajímavém výrobku jsme již informovali a nyní se objevilo další video borc?, kte?í Finger Wake Skate využívají. Sami uznejte, že nejeden vámi známý aqua park by pro tohle našel využití. Tam je radius? a hran víc než dost. No, práv? toto video ukazuje široké využití Wake Skatu. Dají se s ním bez problému provád?t flipy i r?zné slidy, ale však uvidíte sami, tak p?íjemnou zábavu. (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: Norraträd fingerbords

Jo, tak na taková videa p?átelé, se díváme opravdu rádi. Prost? letní idylka, která se úpln? hodí pro tuhle ned?lní pohodu. Prost? skateboard, fingerboard, mo?e, hezká holka, sranda, slunce-co víc si p?át? Autor pro fingerboarding využil všechno možné. Betonovou cestu, knihy nebo molo. Hezky to dopl?uje pohodová hudba a kvalita kamery a díky hezkému po?así i dobré p?írodní nasvícení. (CelĂ˝ příspěvek…)

Video: +BRR+ Store Berlin – Outdoor Session

Harald Schon pro nás p?ipravil opravdovou bombu. Využil hezkého po?así a dobré sestavy v Blackriver Store, Berlin a vytvo?il venkovní video. To se tedy opravdu povedlo. A nebylo k tomu pot?eba nic extra zvláštního. Borc?m k parádním trik?m posta?il chodník, odpadkový koš a schytal to i skútr. Harald video vyšperkoval ješt? víc, když vytvo?il skv?lé zpomalené záb?ry a vás tak ?eká opravdu profi podívaná. (CelĂ˝ příspěvek…)